Bro360 yn dathlu dwy flynedd o wneud gwahaniaeth

Cipolwg ar yr effaith mae cynllun gwefannau straeon lleol Golwg wedi’i chael hyd yn hyn

Lowri Jones
gan Lowri Jones

O gryfhau cymunedau i leihau’r diffyg democrataidd; mae cynllun Bro360, a’r gwefannau bro yn Arfon a Cheredigion, eisoes yn gadael eu marc.

Mae’r gwefannau bro’n fwy na newyddion; maen nhw’n tynnu cymdogaethau at ei gilydd, ac yn hybu gweithgarwch Cymraeg y cymunedau – elfen hanfodol wrth anelu am filiwn o siaradwyr.

O’r dechrau, mae’r pwyslais wedi bod ar helpu pobol leol i weithredu, a thrwy hynny, datblygu arweinwyr yn lleol.

Gwerth y gwfennau bro

Yn yr ychydig fisoedd cyn Covid dangosodd y gwefannau eu gwerth, gyda blogiau byw, fideos, lluniau, a straeon yn dod â digwyddiadau’n fyw mewn ffordd newydd.

Roedd hynny’n rhoi cyfle i gyfranogwyr gydweithio’n greadigol a magu profiad… a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Ond yn ystod 2020, roedd y gwefannau yno i lenwi bwlch a chadw pobol ynghyd, wrth i bobol weld mwy o werth nag erioed yn y lle lleol…

 

??????? Y Gymraeg yn cyrraedd cynulleidfa ehangach ???????

Blogwyr, dysgwyr, a chyfranogwyr newydd yn cael yr hyder i ddefnyddio’r Gymraeg sydd ’da nhw, fel Owain Williams a roddodd flas ar redeg mynydd ar Ogwen360, er ei fod yn arfer blogio’n Saesneg.

Wiwar Mynydd

Owain Hunt Williams

Blas ar redeg mynydd yn Nyffryn Ogwen.

 

? Platfform i bobol leol rannu profiadau ?

Mae’r gwefannau bro yn lle i bawb rannu eu barn, ac mae llu o straeon wedi derbyn sylw gan gyfryngau cenedlaethol a’u rhannu’n eang – fel stori Hefin Richards a’i brofiad yn goresgyn Covid.

Hefin Richards

Profiad cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Tregaron o’r coronafeirws

Manon Wyn James

Hefin Richards sy’n rhannu ei brofiad o’i gyfnod yn Ysbyty Amwythig lle bu’n brwydo’r feirws am 5 wythnos. Magwyd Hefin ar Fferm Pwllpeiran, Cwmystwyth gyda’i fam a’i dad – y diweddar Joan ac Islwyn Richards. Erbyn hyn mae’n byw ger y Trallwng gyda’i wraig Bethan.

 

? Mudiadau’n rhannu syniadau am sut i ddod ynghyd ?

… ac eisteddfod ddigidol gynta’r byd yng Nghapel-y-groes yn ysbrydoliaeth i’r Urdd fynd ati i gynnal Eisteddfod T.

Eisteddfod leol ddigidol gynta’r byd!

Luned Mair

Mwy na 150 o blant dan 12 yn cystadlu trwy fideo ac ar-lein yn Eisteddfod Capel y Groes

 

?‍? Meithrin gohebwyr ifanc ?‍?

15 yn elwa o’r Cwrs Gohebwyr Ifanc: yn dysgu sgiliau, magu hyder, ac yn troi’n ohebwyr a golygyddion eu gwefan fro.

Dathlu gohebwyr ifanc newydd ein bröydd

Lowri Jones

“Mae faint o hyder sydd gennyf nawr ers dechrau’r cwrs a chyhoeddi straeon yn anhygoel”

 

? Busnesau bach y fro mewn un man ?

Datblygiad Y Farchnad yn cefnogi busnesau bach yn ystod cyfnod Covid, ac yn helpu pobol leol i ddod o hyd i gwmniau bychain a siopa’n lleol.

Lansio Y Farchnad: Busnesau bach eich bro mewn un man

Lowri Jones

Heddiw, mae’r lle ar y we sy’n eich helpu i siopa’n lleol yn mynd yn fyw ar wefannau Bro360.

 

? Sgyrsiau llawr gwlad i gynllunio cymdeithas y dyfodol ?

Galluogi cymdogaethau i ddychmygu’r dyfodol gorau posib wedi’r argyfwng, a’u helpu i weithredu, drwy Brosiect Fory…

Pwysigrwydd y Lle Lleol yn fwy nag erioed

Lowri Jones

Trafod Fory Heddi: datgelu’r thema fawr sydd wedi codi yn sgyrsiau llawr gwlad Prosiect Fory

 

?Gohebwyr lleol golwg360 yn llenwi’r bwlch democrataidd?

Yn rhoi gwedd leol i straeon newyddio cenedlaethol, ac yn dyrchafu straeon lleol. Yn debyg i’r stori hon, sy’n rhoi ymateb myfyrwraig o Ddyffryn Ogwen i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch rhoi cyllid ychwanegol i fyfyrwyr eleni.

“Mae hi’n bwysig cydnabod bod cymhwyso i’r her o addysgu ar-lein yn gostus”

Gohebydd Golwg360

Ymateb Beca Nia i £40m o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi myfyrwyr


? Camu i’r adwy i helpu’r papurau bro ?

33 papur bro ar draws Cymru yn manteisio ar y cyfle i gyhoeddi rhifynnau ar-lein yn sgil y pandemig…

Cant o rifynnau papur bro ar-lein yn ystod Covid

Lowri Jones

Nesaf, bydd Bro360 yn datblygu cyfleuster codi arian i’r papurau bro allu creu incwm.