Y Teilwr bach o Ddihewyd: prosiect Cynefin

Hanes comic ar gyfer comig, gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Dihewyd

gan Rachel Wright

Ein tro ni yw e heddiw i gyflwyno hanes i chi am y Teilwr bach o Ddihewyd a oedd yn 3 troedfedd, 8 modfedd o daldra! Dyma pam cafwyd yr enw y Teilwr bach.

Ei enw oedd John Harries ac roedd yn briod â Margaret Harries a oedd yn 5 troeddfedd 5 modfedd!

Roedd ganddynt 9 o blant. Bob dydd, roedd John yn gweithio’n galed o flaen y ffenest yn creu dillad ar gyfer pobol y pentref.

Yn y nos, roedd y stori’n newid…

Roedd John yn hoff iawn o fynd i’r dafarn lleol… ac roedd e’n hoff o gecran gyda dynion oedd yn fwy nag e!

Bob nos, roedd yn rhaid Margaret ei wraig gario adre yn ei ffedog gan ei fod wedi cael gormod i’w yfed! Roedd hi’n llusgo John wrth ei glust ac yna yn ei rolio lan yn y ffedog cyn iddi nw adael am adref!

Fe farwodd yn 1893 yn 78 oed. Fe’i gladdwyd yn y fynwent yn Eglwys St Vitalis, Dihewyd.

Marchnad Lleu

10:00, 18 Mai (Roedd ‘na ddigon i wneud yn y Farchnad mis Ebrill rhwng y stondinau amrywiol – caws gafr, llysiau, cacennau, crefftau a phlanhigion. Daeth Tyddyn Teg o Fethel i werthu llysiau a rhannu gwybodaeth am eu cynllun Bocsus Llysiau. Mae sawl maint ar gael a gellir archebu a mi fydd yn bosib eu codi o’r Farchnad. Yn y Caffi roedd cyfle i gael brecwast o roliau bacwn neu wy ac yna cinio o chili llysiau, pizza cartref hefo madarch neu lysiau – a blasus oeddent ‘fyd. Gwerthwyd sawl cacen hefo paneidiau o de a choffi. Bwrdd rhannu gwybodaeth mis yma oedd ‘Gofyn i Mi’, o dan ofal Sian sy’n gweithio i fudiad Cymorth i Ferched. Roedd ganddi bosteri, cardiau a chyfle i rannu gwybodaeth ar pa gymorth sydd ar gael i oresgyn trais yn y cartref. Diolch iddi am ddod atom. Daeth criw at eu gilydd i stafell Yr Aelwyd i ddysgu dawnsio Salsa hefo Josie, rhaid oedd symud y traed gan gyfri a chofio pob math o symudiadau (sôn am chwerthin!) Mae sawl un o’r criw am fynd i Glwb Salsa Bangor gan eu bod wedi joiio cymaint. Stondin y Mis oedd prosiect Gardd Nant sydd wedi cychwyn yn Nhalysarn. Cafwyd cyfle i drafod y prosiect tra’n prynu tombola, llyfrau a chydig o waith llaw. Gobeithio eu bod wedi cael lot o bres ar gyfer eu cynlluniau. Yn y neuadd fawr cynhaliwyd cystadleuaeth plannu hadau blodau haul a bydd yn cael ei feirniadu fis Medi. Rhannwyd taflen i ddangos pwysigrwydd y planhigyn i ni. Hefyd yn y neuadd roedd Gwyneth wedi gadael ei bwrdd gwerthu – Bocssebon, i ddangos sut i wneud papur yn defnyddio papur wedi’i falu’n fân, dail a hâd a dwr. Pawb wedi mwynhau ac yn browd iawn o’u papur. Diddorol iawn wir. Diolch i’r stondinwyr am ddod atom ac i bawb am gefnogi eich marchnad leol.m ddim)

Ffair Recordiau

10:00, 18 Mai (Am Ddim)