2020: Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi?

Codi arian, mwynhau natur, a busnesau’n arloesi: straeon sy’n profi bod bwrlwm o hyd yn ein bröydd

Cadi Dafydd
gan Cadi Dafydd

Sut fyddwch chi’n cofio 2020?

Blwyddyn heb gyfarfodydd, eisteddfodau, sioeau, na gigs i’n diddanu? Efallai wir.

Cymdeithas yn dod i stop yn sydyn, a dim i’w ddweud wrth y dyn drws nesa’ tu hwnt i “diwrnod braf, ‘dydi”? O bosib.

Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi? Nid o reidrwydd.

Dros y saith mis dwytha’ mae cyfranogwyr Bro360 wedi bod wrthi’n ddiwyd yn creu deunydd amrywiol a diddorol, gan brofi bod posib creu hyd yn oed pan fo’r byd o’n cwmpas yn arafu.

Ar y 7 gwefan – BroAber360, Clonc360, BroWyddfa360, Caernarfon360, DyffrynNantlle360, Caron360 ac Ogwen360 – mae unigolion a chymdeithasau wedi mynd ati i greu a sgwennu straeon o bob math.

Dyma ddetholiad o’r straeon hynny…

1. Codi arian

Dros y Cyfnodau Clo mae nifer fawr ohonom wedi codi arian at elusen – anodd fyddai dod o hyd i unrhyw un na redodd 5K na bwyta ŵy amrwd cyn cyfrannu’n hael i’r GIG!

Bu nifer o gyfranogwyr y gwefannau bro yn ymgymryd â heriau, gyda chlybiau pêl-droed yn rhedeg am filltiroedd a milltiroedd, plant yn chwarae gemau cyfrifiadurol am 12 awr ar y tro, ac eraill yn cerdded eu bro i godi arian.

A bu’r gwefannau bro yn fan perffaith i rannu dolenni Just Giving ac ati gyda’u stori, i’w gwneud hi’n haws i bobol gefnogi’r achos.

Llwyddiant Ymgyrch Elusennol CPD Waunfawr

Diweddariad ar ymgyrch Clwb Pêl-droed Waunfawr i godi arian ar gyfer elusen Awyr Las.

Gemathon Iestyn a’i frodyr er budd Kids Cancer Charity

Mae mis Medi yn fis codi ymwybyddiaeth o ganser mewn plant a bydd Siôn, Iestyn, Mabon ac Owain yn cynnal gemathon i godi arian i Kids Cancer Charity.

Trek 26 milltir lleol er mwyn Cymdeithas Alzheimer’s

Wendy a Carol yn codi arian at achos sy’n agos iawn i’w calonnau.

 

2. Busnesau’n addasu, blaguro ac arloesi

Bu’r cyfnod clo yn un anodd iawn i fusnesau, ond llwyddodd cwmnïau bychain i addasu ac arloesi er gwaetha’r anawsterau.

Dyfnhaodd gwerthfawrogiad cymunedau tuag at siopau lleol, ac wrth i helyntion ynghylch archfarchnadoedd feddiannu’r cyfryngau’r wythnos hon dyma ambell stori am fentergarwch a dyfalbarhad ein busnesau bychain…

Yr Hen Lys Caernarfon

Bwyty a lleoliad bendigedig newydd yn agor yng Nghaernarfon

Cefndir bwyty newydd y dref, Yr Hen Lys

Addasu i’r normal newydd yn Poblado Coffi.

Agor caffi awyr agored yn Poblado coffi, i ail-gysylltu hefo pawb ar ol y clo mawr.

Bwyty Hwngaraidd newydd yn Aberystwyth

Am y tro cyntaf erioed, mae gan Aberystwyth gaffi Hwngaraidd, sydd a blas newydd gwahanol.

 

3. Hanes yr ysgolion

Ers i ysgolion ailagor mae nifer o gyfranogwyr Bro360 wedi bod wrthi’n cofnodi gweithgareddau eu hysgolion, o gasglu arian i greu fideos am dafodiaith leol, o ddiolch i deuluoedd y pentre’ i ganu caneuon sioe cerdd.

2020: Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi?

Codi arian, mwynhau natur, a busnesau’n arloesi: straeon sy’n profi bod bwrlwm o hyd yn ein bröydd

Sêr Ysgol Mynach

Disgyblion Ysgol Mynach yn perfformio’r gân Gymraeg ‘Dyma Fi’ allan o ‘The Greatest Showman’

Ysgol Dolbadarn

Diolch gan yr ysgol.

 

4. O un sesiwn Zoom i’r nesa’ 

Yn absenoldeb cael cyfarfod ag eraill wyneb yn wyneb, rhedodd sawl cymdeithas, côr, gŵyl a sioe i freichiau agored Zoom.

O gyfarfodydd llenyddol i eisteddfodau, o sioeau amaethyddol i wyliau cerddorol, cynigiodd y byd digidol achubiaeth fechan i’r celfyddydau a’n ffordd o fyw.

Rhaglen o gigiau mawr yn dod i Neuadd Ogwen

Edrychiad ar gig I Fight Lions a Candelas a’r gigiau arall i ddod

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni 2020

Canlyniadau’r sioe arbennig a gynhaliwyd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.
llun o gegin y cogydd Matt Guy

Gŵyl Fwyd yn paratoi arlwy o ddigwyddiadau digidol

Manylion digwyddiadau digidol Gŵyl Fwyd Caernarfon

 

5. Profiadau pobol

Mae gan bawb eu stori eu hunain.

Mae pobol, busnesau a mudiadau lleol wedi wynebu heriau o bob math yn sgil y pandemig, ac wedi llwyddo i ymdopi’n rhyfeddol â’r newidiadau. Bu ambell un o’n cyfranwyr wrthi’n ysgrifennu am eu profiadau, o blismona’r rheilffyrdd yn Arfon, i ddysgu Arwyddiaith i eraill yng Ngheredigion.

Tai hyblyg y cyfnod clo

Defnydd amrywiol i’n tai yn ystod y cyfnod clo.

Cyfle i ddysgu Arwyddiaith dros yr haf

Gydag amser ar ei dwylo, mae Briallt yn fodlon cynnig help llaw.

Plismona’r rheilffyrdd yn ystod y Cyfnod Clo

Fy mhrofiad i o blismona rheilffyrdd gogledd Cymru yn ystod y 6 mis diwethaf

 

6. ‘Lle awn ni am dro heddiw?’

Dwi’n siŵr i’r cwestiwn yma gael ei ofyn yn feunyddiol ym mhob cartre’ yn ystod y Cyfnod Clo cynta’. Denwyd nifer ohonom i ailgynefino, darganfod llwybrau newydd ar ein stepen drws a rhyfeddu at natur mewn ffordd na wnaethom o’r blaen.

Cofnodwyd amryw o straeon am natur, a’r byd tu hwnt i’n pedair wal, ar y gwefannau bro dros y misoedd dwytha’…

Plwyf tecaf y plwyfi 

Braint fawr yw cael byw mewn plwyf mor fendigedig â phlwyf Ceulan a Maesmawr ond mae sefydliadau mawr wedi godro’r plwyf yn ddidrugaredd ar hyd y blynyddoedd.

Gardd newydd pentref Silian yn rhoi hwb i fyd natur

Creu gardd pili pala ar ddarn o dir ‘y triongl’ o flaen yr hen Eglwys.

Rhaid Gwarchod Enwau Lleoedd

Sut mae gwarchod enwau lleoedd lleol?

 

7. Help llaw

Os nad oes dim oll arall wedi dod i’r amlwg yn sgil y pandemig, yna haelioni’r gymuned yw hynny. Yn nyddiau cynnar y Cyfnod Clo daeth cymunedau ar hyd a lled y wlad at ei gilydd i ddarparu bwyd, clust a chymorth i’r bregus.

Pecynau Bwyd am ddim gan Cofis Curo Corona

Cofis Curo Corona yn cynnig cymorth i drigolion Caernarfon yn sgil cofid-19.

Seren Gerddorol Ryngwladol Cymru yn aros gartref i helpu’r gymuned

…gyflwyno rhwydwaith cynnyrch lleol yn ardal Dyffryn Ogwen, Cadwyn Ogwen

“Y cyfnod yma yn dangos gwir werth mewn dynoliaeth a chymdeithas”

Wynne Williams o Ddinas Dinlle yn diolch am gefnogaeth pobol leol i rheini sy’n hunan ynysu.

 

8. Rhannu hanes lleol

Does ‘na neb yn ‘nabod hanes eich bro cystal â thrigolion yr ardal.

Yn ddiweddar, mae nifer wedi manteisio ar eu gwefan fro i gofnodi hanesion lleol, o ddarpariaeth merched mewn gofal iechyd, i atgofion am Eisteddfodau a fu.

Ai hanes eich ardal chi fydd nesa’?

Cofio Merched y Broydd Llechi: Gofal Iechyd ar yr Aelwyd Chwarelyddol

Gofalu am gleifion ar aelwydydd chwarelyddol.

2020: Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi?

Codi arian, mwynhau natur, a busnesau’n arloesi: straeon sy’n profi bod bwrlwm o hyd yn ein bröydd

Cofio Eisteddfod 1952

Cip yn ôl – Eisteddfod 1952 ar ffilm

 

9. Chwaraeon

Pan laciwyd rywfaint ar gyfyngiadau’r coronafeirws llwyddodd nifer o dimau chwaraeon i ailgydio mewn ymarferion.

Manteisiodd ambell un o ohebwyr lleol y gwefannau bro ar y sefyllfa, a mynd ati i gofnodi hynt a helynt eu timau lleol…

Aber yn boddi wrth ymyl y lan

Aberystwyth 2-3 Met Caerdydd (12/09/2020)

Dychwelyd i’r cae hoci

Clwb Hoci Merched Caernarfon yn dychwelyd i ymarfer

Tîm cyntaf nôl yn hyfforddi-CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

 

10. Llyfrau, llyfrau, llyfrau

Teg tybio bod nifer ohonom wedi ailgydio mewn llyfr yn ystod y cyfnod clo byr ‘ma, a bod llawer ohonom wedi dianc i’r byd rhwng tudalennau ein hoff nofel eleni.

O nofelau newydd i sefydlu clybiau darllen newydd, mae bwrlwm llenyddol eich bro wedi’i gofnodi ar y 7 gwefan.

Nofel awdur o Geredigion am Blas Nanteos

Awdur o Geredigion, Jane Blank, yn cyhoeddi dilyniant i’w nofel am Blas Nanteos – The Dipping Pool

Clwb Darllen Dyffryn Ogwen

‘Llyfr y Mis’ yn cael ei lansio, gyda’r gobaith o godi gwen i ddarllenwyr y dyffryn.

Recordio hanes Tîm Pêl-droed Dynamo Cwmann

Nofel Gary Slaymaker ‘Y Sach Winwns’ ar gael fel Llyfr Llafar i roi gwên ar wyneb cyn diwedd yr haf.

 

Dyma ambell enghraifft ymhlith nifer fawr iawn o straeon sydd wedi eu cyhoeddi ar y 7 gwefan dros y misoedd dwytha’. Ceir adroddiadau gan Gynghorau Cymuned, ambell rysáit difyr, darnau barn a llawer iawn mwy ar wefannau Bro360. Porwch, darllenwch a mwynhewch yr arlwy.

Beth fydd y stori nesa’?

Pwy fydd nesa’ i gyfrannu at eu gwefan fro?

Cofiwch y gallwch chithau rannu eich stori – mae’r gwefannau yn blatfform i bawb sy’n byw yn lleol.

Pa stori fydd yn mynd â’ch bryd chi?