2020: Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi?

Codi arian, mwynhau natur, a busnesau’n arloesi: straeon sy’n profi bod bwrlwm o hyd yn ein bröydd

Cadi Dafydd
gan Cadi Dafydd

Sut fyddwch chi’n cofio 2020?

Blwyddyn heb gyfarfodydd, eisteddfodau, sioeau, na gigs i’n diddanu? Efallai wir.

Cymdeithas yn dod i stop yn sydyn, a dim i’w ddweud wrth y dyn drws nesa’ tu hwnt i “diwrnod braf, ‘dydi”? O bosib.

Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi? Nid o reidrwydd.

Dros y saith mis dwytha’ mae cyfranogwyr Bro360 wedi bod wrthi’n ddiwyd yn creu deunydd amrywiol a diddorol, gan brofi bod posib creu hyd yn oed pan fo’r byd o’n cwmpas yn arafu.

Ar y 7 gwefan – BroAber360, Clonc360, BroWyddfa360, Caernarfon360, DyffrynNantlle360, Caron360 ac Ogwen360 – mae unigolion a chymdeithasau wedi mynd ati i greu a sgwennu straeon o bob math.

Dyma ddetholiad o’r straeon hynny…

1. Codi arian

Dros y Cyfnodau Clo mae nifer fawr ohonom wedi codi arian at elusen – anodd fyddai dod o hyd i unrhyw un na redodd 5K na bwyta ŵy amrwd cyn cyfrannu’n hael i’r GIG!

Bu nifer o gyfranogwyr y gwefannau bro yn ymgymryd â heriau, gyda chlybiau pêl-droed yn rhedeg am filltiroedd a milltiroedd, plant yn chwarae gemau cyfrifiadurol am 12 awr ar y tro, ac eraill yn cerdded eu bro i godi arian.

A bu’r gwefannau bro yn fan perffaith i rannu dolenni Just Giving ac ati gyda’u stori, i’w gwneud hi’n haws i bobol gefnogi’r achos.

Llwyddiant Ymgyrch Elusennol CPD Waunfawr

Aled Pritchard

Diweddariad ar ymgyrch Clwb Pêl-droed Waunfawr i godi arian ar gyfer elusen Awyr Las.

Gemathon Iestyn a’i frodyr er budd Kids Cancer Charity

Iestyn Dafydd Phillips

Mae mis Medi yn fis codi ymwybyddiaeth o ganser mewn plant a bydd Siôn, Iestyn, Mabon ac Owain yn cynnal gemathon i godi arian i Kids Cancer Charity.

Trek 26 milltir lleol er mwyn Cymdeithas Alzheimer’s

Wendy Evans

Wendy a Carol yn codi arian at achos sy’n agos iawn i’w calonnau.

 

2. Busnesau’n addasu, blaguro ac arloesi

Bu’r cyfnod clo yn un anodd iawn i fusnesau, ond llwyddodd cwmnïau bychain i addasu ac arloesi er gwaetha’r anawsterau.

Dyfnhaodd gwerthfawrogiad cymunedau tuag at siopau lleol, ac wrth i helyntion ynghylch archfarchnadoedd feddiannu’r cyfryngau’r wythnos hon dyma ambell stori am fentergarwch a dyfalbarhad ein busnesau bychain…

Addasu i’r normal newydd yn Poblado Coffi.

Sion Hywyn Griffiths

Agor caffi awyr agored yn Poblado coffi, i ail-gysylltu hefo pawb ar ol y clo mawr.

Bwyty Hwngaraidd newydd yn Aberystwyth

Mererid

Am y tro cyntaf erioed, mae gan Aberystwyth gaffi Hwngaraidd, sydd a blas newydd gwahanol.

 

3. Hanes yr ysgolion

Ers i ysgolion ailagor mae nifer o gyfranogwyr Bro360 wedi bod wrthi’n cofnodi gweithgareddau eu hysgolion, o gasglu arian i greu fideos am dafodiaith leol, o ddiolch i deuluoedd y pentre’ i ganu caneuon sioe cerdd.

2020: Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi?

Codi arian, mwynhau natur, a busnesau’n arloesi: straeon sy’n profi bod bwrlwm o hyd yn ein bröydd

Sêr Ysgol Mynach

Anwen Jenkins

Disgyblion Ysgol Mynach yn perfformio’r gân Gymraeg ‘Dyma Fi’ allan o ‘The Greatest Showman’

Ysgol Dolbadarn

Bethan Wyn Jones

Diolch gan yr ysgol.

 

4. O un sesiwn Zoom i’r nesa’ 

Yn absenoldeb cael cyfarfod ag eraill wyneb yn wyneb, rhedodd sawl cymdeithas, côr, gŵyl a sioe i freichiau agored Zoom.

O gyfarfodydd llenyddol i eisteddfodau, o sioeau amaethyddol i wyliau cerddorol, cynigiodd y byd digidol achubiaeth fechan i’r celfyddydau a’n ffordd o fyw.

Rhaglen o gigiau mawr yn dod i Neuadd Ogwen

Dafydd Herbert-Pritchard

Edrychiad ar gig I Fight Lions a Candelas a’r gigiau arall i ddod

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni 2020

Cffillanllwni

Canlyniadau’r sioe arbennig a gynhaliwyd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.
llun o gegin y cogydd Matt Guy

Gŵyl Fwyd yn paratoi arlwy o ddigwyddiadau digidol

Gwyl Fwyd Caernarfon

Manylion digwyddiadau digidol Gŵyl Fwyd Caernarfon

 

5. Profiadau pobol

Mae gan bawb eu stori eu hunain.

Mae pobol, busnesau a mudiadau lleol wedi wynebu heriau o bob math yn sgil y pandemig, ac wedi llwyddo i ymdopi’n rhyfeddol â’r newidiadau. Bu ambell un o’n cyfranwyr wrthi’n ysgrifennu am eu profiadau, o blismona’r rheilffyrdd yn Arfon, i ddysgu Arwyddiaith i eraill yng Ngheredigion.

Tai hyblyg y cyfnod clo

Hywel Llyr Jenkins

Defnydd amrywiol i’n tai yn ystod y cyfnod clo.

Cyfle i ddysgu Arwyddiaith dros yr haf

Briallt Wyn Williams

Gydag amser ar ei dwylo, mae Briallt yn fodlon cynnig help llaw.

Plismona’r rheilffyrdd yn ystod y Cyfnod Clo

Nathan Lewis

Fy mhrofiad i o blismona rheilffyrdd gogledd Cymru yn ystod y 6 mis diwethaf

 

6. ‘Lle awn ni am dro heddiw?’

Dwi’n siŵr i’r cwestiwn yma gael ei ofyn yn feunyddiol ym mhob cartre’ yn ystod y Cyfnod Clo cynta’. Denwyd nifer ohonom i ailgynefino, darganfod llwybrau newydd ar ein stepen drws a rhyfeddu at natur mewn ffordd na wnaethom o’r blaen.

Cofnodwyd amryw o straeon am natur, a’r byd tu hwnt i’n pedair wal, ar y gwefannau bro dros y misoedd dwytha’…

Plwyf tecaf y plwyfi 

Elliw Dafydd

Braint fawr yw cael byw mewn plwyf mor fendigedig â phlwyf Ceulan a Maesmawr ond mae sefydliadau mawr wedi godro’r plwyf yn ddidrugaredd ar hyd y blynyddoedd.

Gardd newydd pentref Silian yn rhoi hwb i fyd natur

Eryl Evans

Creu gardd pili pala ar ddarn o dir ‘y triongl’ o flaen yr hen Eglwys.

Rhaid Gwarchod Enwau Lleoedd

Ieuan Wyn

Sut mae gwarchod enwau lleoedd lleol?

 

7. Help llaw

Os nad oes dim oll arall wedi dod i’r amlwg yn sgil y pandemig, yna haelioni’r gymuned yw hynny. Yn nyddiau cynnar y Cyfnod Clo daeth cymunedau ar hyd a lled y wlad at ei gilydd i ddarparu bwyd, clust a chymorth i’r bregus.

Pecynau Bwyd am ddim gan Cofis Curo Corona

Dewi Jones

Cofis Curo Corona yn cynnig cymorth i drigolion Caernarfon yn sgil cofid-19.

Seren Gerddorol Ryngwladol Cymru yn aros gartref i helpu’r gymuned

Tom Simone

…gyflwyno rhwydwaith cynnyrch lleol yn ardal Dyffryn Ogwen, Cadwyn Ogwen

“Y cyfnod yma yn dangos gwir werth mewn dynoliaeth a chymdeithas”

Gohebydd Golwg360

Wynne Williams o Ddinas Dinlle yn diolch am gefnogaeth pobol leol i rheini sy’n hunan ynysu.

 

8. Rhannu hanes lleol

Does ‘na neb yn ‘nabod hanes eich bro cystal â thrigolion yr ardal.

Yn ddiweddar, mae nifer wedi manteisio ar eu gwefan fro i gofnodi hanesion lleol, o ddarpariaeth merched mewn gofal iechyd, i atgofion am Eisteddfodau a fu.

Ai hanes eich ardal chi fydd nesa’?

2020: Blwyddyn hesb, heb fawr ddim i’w drafod, dathlu na’i gofnodi?

Codi arian, mwynhau natur, a busnesau’n arloesi: straeon sy’n profi bod bwrlwm o hyd yn ein bröydd

Cofio Eisteddfod 1952

Iestyn Hughes

Cip yn ôl – Eisteddfod 1952 ar ffilm

 

9. Chwaraeon

Pan laciwyd rywfaint ar gyfyngiadau’r coronafeirws llwyddodd nifer o dimau chwaraeon i ailgydio mewn ymarferion.

Manteisiodd ambell un o ohebwyr lleol y gwefannau bro ar y sefyllfa, a mynd ati i gofnodi hynt a helynt eu timau lleol…

Aber yn boddi wrth ymyl y lan

Gruffudd Huw

Aberystwyth 2-3 Met Caerdydd (12/09/2020)

Dychwelyd i’r cae hoci

Clwb Hoci Merched Caernarfon

Clwb Hoci Merched Caernarfon yn dychwelyd i ymarfer

 

10. Llyfrau, llyfrau, llyfrau

Teg tybio bod nifer ohonom wedi ailgydio mewn llyfr yn ystod y cyfnod clo byr ‘ma, a bod llawer ohonom wedi dianc i’r byd rhwng tudalennau ein hoff nofel eleni.

O nofelau newydd i sefydlu clybiau darllen newydd, mae bwrlwm llenyddol eich bro wedi’i gofnodi ar y 7 gwefan.

Nofel awdur o Geredigion am Blas Nanteos

Mererid

Awdur o Geredigion, Jane Blank, yn cyhoeddi dilyniant i’w nofel am Blas Nanteos – The Dipping Pool

Clwb Darllen Dyffryn Ogwen

Catrin Wager

‘Llyfr y Mis’ yn cael ei lansio, gyda’r gobaith o godi gwen i ddarllenwyr y dyffryn.

Recordio hanes Tîm Pêl-droed Dynamo Cwmann

Dylan Lewis

Nofel Gary Slaymaker ‘Y Sach Winwns’ ar gael fel Llyfr Llafar i roi gwên ar wyneb cyn diwedd yr haf.

 

Dyma ambell enghraifft ymhlith nifer fawr iawn o straeon sydd wedi eu cyhoeddi ar y 7 gwefan dros y misoedd dwytha’. Ceir adroddiadau gan Gynghorau Cymuned, ambell rysáit difyr, darnau barn a llawer iawn mwy ar wefannau Bro360. Porwch, darllenwch a mwynhewch yr arlwy.

Beth fydd y stori nesa’?

Pwy fydd nesa’ i gyfrannu at eu gwefan fro?

Cofiwch y gallwch chithau rannu eich stori – mae’r gwefannau yn blatfform i bawb sy’n byw yn lleol.

Pa stori fydd yn mynd â’ch bryd chi?