Cwestiynau cyffredin am y prosiect

Beth yw Bro360?

Beth yw Bro360?

Rhwydwaith o wefannau cymunedol sy’n gartref i straeon lleol, wedi eu creu gan bobol leol. Mae’n fwy na newyddion, ac mae’n fwy na phapur bro ar-lein – mae’n ddigwyddiadau, blogiau byw, fideos, sgyrsiau – amrywiaeth o gynnwys i apelio a gwneud gwahaniaeth i’r gymdogaeth.

Mae’n gynllun peilot gan Gwmni Golwg, sy’n gweithio gyda chymdogaethau mewn dwy ardal yng Nghymru rhwng 2019 a 2021, sef Arfon a gogledd Ceredigion.

Beth yw gwefannau newyddion lleol?

Llwyfan i’r straeon sy’n bwysig i bobol leol. Pobol y bröydd fydd yn penderfynu ar hunaniaeth eu gwefan, beth sydd angen rhoi sylw iddo yn lleol, a pha elfennau aml-gyfrwng y maen nhw am eu cynnwys, a phobol y bröydd fydd yn creu’r cynnwys, gyda chymorth ac arweiniad tîm o staff Bro360.

I bwy mae’r gwefannau?

Mae’r gwefannau i bawb sydd am gyfrannu at eu bro – trwy ddarllen, gwylio a rhannu cynnwys, trwy greu straeon ac eitemau diddorol am eu bro, a thrwy lywio cyfeiriad y gwefannau i’r dyfodol. Byddan nhw’n wefannau Cymraeg ac yn lle i bobol ddefnyddio’r Gymraeg sydd ganddynt.

Sut y gall Bro360 fy helpu i?

Er mwyn rhoi’r gallu a’r hyder i bobol leol greu gwefan newyddion sy’n ateb anghenion y fro, bydd Ysgogwyr lleol Bro360 ar gael i gynnig sesiynau hyfforddiant ar bob math o elfennau, i gefnogi’r criwiau lleol i ddatblygu syniadau ac i gefnogi ar hyd y daith. Bydd Bro360 hefyd yn trefnu ac yn datblygu’r holl elfennau technolegol.

Beth fydd ar y gwefannau bro?

Beth bynnag ry’ch chi am ei weld yno! Chi fydd yn creu y cynnwys sy’n bwysig i chi yn lleol. Fideos o uchafbwyntiau’r tîm chwaraeon lleol? Calendr digwyddiadau digidol? Straeon newyddion pwysig? Cyfarchion? Blogiau byw o ddigwyddiadau? Lluniau o weithgarwch cymdeithasau lleol? Beth hoffech chi ei weld?

Pwy fydd yn creu’r straeon?

Chi i gyd! Gyda phobl leol y mae’r wybodaeth orau am yr hyn sy’n digwydd yn lleol. A oes pwnc llosg yn y pentre yn ddiweddar? A oes llwyddiant lleol sy’n werth ei ddathlu? A oes newid byr-rybudd i drefniadau? Chi sy’n gwybod – a chi fydd yn torri’r stori.

A fydd straeon am fy nghlwb i ar y wefan?

Bydd – os ydych chi am iddo fod. Mae’n cyfrannu adroddiad, lluniau, poster a fideos am eich clwb neu gymdeithas ar y wefan yn hawdd iawn. Gallwch hyd yn oed addasu adroddiad neu bwt byr ry’ch chi wedi’i greu eisoes ar gyfer platfformau eraill.

Sut galla i gyfrannu?

Os ydych chi’n byw mewn ardal sydd â gwefan fro, ewch i’r wefan, Ymuno/Mewngofnodi i’ch cyfrif, ac yna pwyso’r botwm Creu. Bydd eich tîm lleol o olygyddion yn gwirio’r straeon cyn oddyn nhw fynd yn fyw.

Dilynwch eich gwefan fro a Bro360 ar gyfryngau cymdeithasol, a chofio ticio’r blwch ‘derbyn egylchlythyr’ wrth greu cyfrif, i weld y diweddaraf am sesiynau creadigol yn lleol, sesiynau hyfforddiant a digwyddiadau.

Sut mae cysylltu â ni?

Ai dim ond straeon Cymraeg fydd ar y wefan?

Ie. Un o amcanion y prosiect yw cryfhau newyddiaduraeth Gymraeg a chyfoethogi’r cynnwys Cymraeg sydd ar-lein. Ry’n ni am i bawb deimlo’n hyderus yn defnyddio’r Gymraeg sydd ganddynt, gan gynnwys tafodiaith leol, heb orfod poeni am ddefnyddio Cymraeg ffurfiol neu anghyfarwydd.

Pa ardaloedd fydd sydd â gwefan leol?

Yn ystod y prosiect peilot hwn, mae gwefannau bro wedi’u creu gan gymunedau yn Arfon a Cheredigion, sef Caernarfon360, BroWyddfa360, BangorFelin360, Ogwen360, DyffrynNantlle360, BroAber360, Caron360 a Clonc360.

Yn ystod 2022, rydym yn gobeithio bydd y rhwydwaith yn gallu ymestyn i gynnwys ardaloedd newydd sydd â diddordeb. Cysylltwch os hoffech roi gwybod bod diddordeb gan eich bro chi.

Beth fydd y cysylltiad â’r papur bro?

Nid ‘prosiect papurau bro’ yw hwn, ond byddwn yn cydweithio’n agos â’r papurau bro lleol er mwyn creu chwaer-wasanaethau fydd yn cefnogi ac yn ategu ei gilydd. Mae modd gwneud straeon mewn ffyrdd gwahanol i fanteisio ar y ddau gyfrwng. Ni fydd y prosiect yn cymryd lle’r papurau bro.

Ai straeon testun yn unig fydd i gael?

Nage wir! Bydd modd creu a rhannu pob math o gynnwys ar y gwefannau, gan gynnwys lluniau, fideo a blogiau byw. Byddan nhw’n wefannau aml-gyfrwng a bywiog sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

A fydd cynnal gwefan fro yn lot o waith?

Gyda thîm bach o bobol leol brwd, ni fydd cynnal y wefan fro yn lot o waith nac yn faich ar neb. Y criwiau lleol fydd yn cyfrannu syniadau ar y dechrau ac yn cynnal y gwefannau yn y pen draw, ond mae tîm Bro360 wrth law i ysgogi, galluogi a chefnogi pobol leol i gymryd rhan.

Dwi’n adnabod rhywun allai fod ’da diddordeb. Sut gallan nhw gael gwybodaeth?

Gallwch ein dilyn ein cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael mwy o wybodaeth, a chofrestru i dderbyn ein egylchlythyr.

A fydd gwefannau yn cael eu creu ar gyfer ardaloedd y tu allan i ogledd Ceredigion ac Arfon?

Yn ystod 3 blynedd y prosiect peilot byddwn yn gweithio gyda chymdogaethau gogledd Ceredigion ac Arfon yn unig, ond byddem yn falch iawn clywed gan fröydd eraill er mwyn gweld a fydd hi’n bosibl cyflwyno’r syniad mewn rhannau eraill o Gymru yn y dyfodol.

Sut mae’r prosiect yn cael ei ariannu?

Mae’r prosiect peilot yma wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig tan 2022, a chaiff ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru trwy WEFO.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i gyfnod y prosiect ddod i ben?

Erbyn 2022, y nod yw cael gwefannau sy’n blatfformau bywiog, diddorol a defnyddiol sy’n cael eu rhedeg gan y criwiau lleol, lle byddwn wedi datblygu modelau o’u gwneud yn hunangynhaliol yn ariannol.

Pwy sy’n gweithio i Bro360?

Pobol yn y bröydd (chi!) yw cynhwysyn mwyaf gwerthfawr Bro360! I’ch helpu ar hyn y daith mae gennym dîm cyflogedig sydd yma i’ch hysgogi, eich galluogi a’ch cefnogi. Lowri Jones yw Cydlynydd Bro360 ac Owain Schiavone yw Cyfarwyddwyr cynllun. Mae Bro360 yn brosiect Cwmni Golwg Cyf.

Dwi’m yn gallu sgwennu Cymraeg swish. Fydd hyn yn broblem?

Na fydd! Bydd y gwefannau bro yn blatfform i bawb ddefnyddio’r Gymraeg y maen nhw’n gyffyrddus yn ei defnyddio, yn enwedig iaith eu bro. Defnyddiwch eich tafodiaith â balchder!

Mae newyddion lleol yn cael ei rannu’n barod ar Facebook, Instagram ac ati, sy’n gyfryngau poblogaidd. Pam bod angen cyfrwng arall?

Er bod hynny’n hollol wir, nid yw pawb yn aelod o’r cyfryngau hynny felly nid yw’r wybodaeth yn cyrraedd pawb yn y fro. Mae’n bosib nad ydych chi’n gweld y rhan helaeth o newyddion fyddai o ddiddordeb i chi ar Facebook, er enghraifft, gan mai’r cwmni hwnnw sy’n penderfynu beth mae pawb yn ei weld trwy algorithms. Bydd gwefannau lleol Bro360 yn blatfform agored a hygyrch i bawb gyfrannu ato a’i fwynhau.

A fydd cysylltiad rhwng gwefannau’r gwahanol ardaloedd?

Un elfen gyson ym mhob gwefan fydd ei gysylltiad â gwasanaeth newyddion cenedlaethol annibynnol golwg360 – bydd straeon lleol perthnasol ar y gwasanaeth hwnnw’n ymddangos ar y gwefannau bro.

Oes rhaid defnyddio technoleg?

Prosiect digidol yw hwn – bydd gwefannau a chyfryngau cymdeithasol yn rhan annatod o’r cyfan. Os nad ydych yn gyfforddus yn defnyddio mathau penodol o dechnoleg, bydd hyfforddiant ar gael am ddim i’ch helpu.

Pa fath o hyfforddiant fydd ar gael?

Gall tîm Bro360 gynnig hyfforddiant ar bob math o elfennau digidol, o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Facebook a Twitter yn effeithiol, i gyfrannu eitem i’r gwefannau, i olygu fideos, sgwennu blogs a chynhyrchu podlediadau. A mwy!

Ydy’r hyfforddiant am ddim?

Ydy. Cysylltwch i ddweud pa hyfforddiant sydd ei angen arnoch.

Sut mae atal pobol rhag rhoi pethau anaddas neu anweddus ar y gwefannau?

Mae’r rhan fwyaf o’r gwefannau’n defnyddio systemau a haenau golygyddol i atal unrhyw ddeunydd anaddas rhag ymddangos ar y gwefannau bro, a gall tîm drafod yr anghenion hyn gyda’r grwpiau lleol.

Faint o waith fydd ‘golygu’ y gwefannau?

Mae hynny’n rhywbeth i’r bobol sy’n llywio pob gwefan ei benderfynu – gallai’r patrwm amrywio’n fawr o un wefan i’r llall, a does dim rhaid cael elfen olygyddol o gwbl. Os byddwch yn penderfynu bod angen hael olygyddol gallwn drafod yr opsiynau sydd ar gael a gallwch chi benderfynu beth sy’n eich siwtio chi, heb greu gormod o faich ar neb.

Pa effaith y gallai’r prosiect yma ei chael?

  • cryfhau cymdogaethau, a’u galluogi i weithredu drostyn nhw eu hunain
  • cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar y we, a rhoi hwb i hyder pobol i ddefnyddio’r Gymraeg sydd ganddynt
  • gwella sgiliau digidol pobol
  • cryfhau’r ymdeimlad o berthyn i’r fro leol.