Cwestiynau cyffredin am y prosiect

Beth yw Bro360?

Beth yw Bro360?

Cynllun newydd i annog cymunedau i greu a chynnal eu gwefannau newyddion lleol eu hunain. Mae’n gynllun peilot gan Gwmni Golwg, a byddwn yn gweithio dros y tair blynedd nesaf gyda chymdogaethau mewn dwy ardal yng Nghymru, sef Arfon a gogledd Ceredigion.

Beth yw gwefannau newyddion lleol?

Llwyfan i’r straeon sy’n bwysig i bobol leol. Pobol y bröydd fydd yn penderfynu ar hunaniaeth eu gwefan, beth sydd angen rhoi sylw iddo yn lleol, a pha elfennau aml-gyfrwng y maen nhw am eu cynnwys, a phobol y bröydd fydd yn creu’r cynnwys, gyda chymorth ac arweiniad tîm o staff Bro360.

I bwy mae’r gwefannau?

Mae’r gwefannau i bawb sydd am gyfrannu at eu bro – trwy ddarllen, gwylio a rhannu cynnwys, trwy greu straeon ac eitemau diddorol am eu bro, a thrwy lywio cyfeiriad y gwefannau i’r dyfodol. Byddan nhw’n wefannau Cymraeg ac yn lle i bobol ddefnyddio’r Gymraeg sy ’da nhw.

Sut y gall Bro360 fy helpu i?

Er mwyn rhoi’r gallu a’r hyder i bobol leol greu gwefan newyddion sy’n ateb anghenion y fro, bydd Ysgogwyr lleol Bro360 ar gael i gynnig sesiynau hyfforddiant ar bob math o elfennau, i gefnogi’r criwiau lleol i ddatblygu syniadau ac i gefnogi ar hyd y daith. Bydd Bro360 hefyd yn trefnu ac yn datblygu’r holl elfennau technolegol, ar sail yr hyn yr hoffai’r cymdogaethau ei weld.

Beth fydd ar y gwefannau bro?

Beth bynnag ry’ch chi eisiau! Chi fydd yn creu y cynnwys sy’n bwysig i chi yn lleol. Fideos o uchafbwyntiau’r tîm chwaraeon lleol? Calendr digwyddiadau digidol? Straeon newyddion pwysig? Cyfarchion? Hysbysfwrdd negeseuon brys? Blogiau byw o ddigwyddiadau? Lluniau o weithgarwch cymdeithasau lleol? Beth hoffech chi ei weld?

Pa fath o straeon fydd ar y gwefannau?

Y straeon sy’n bwysig i chi’n lleol. Bydd Ysgogwyr Bro360 yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i straeon diddorol a’u cyflwyno ar unrhyw ffurf – adroddiad testun, fideo neu vlog, podlediad, blog, galeri o luniau ac ati – a byddan nhw mor fyr neu mor hir ag y byddwch chi ei eisiau.

Pwy fydd yn creu’r straeon?

Chi i gyd! Gyda phobl leol y mae’r wybodaeth orau am yr hyn sy’n digwydd yn lleol. A oes pwnc llosg yn y pentre yn ddiweddar? A oes llwyddiant lleol sy’n werth ei ddathlu? A oes newid byr-rybudd i drefniadau? Chi sy’n gwybod – a chi fydd yn torri’r stori.

A fydd straeon am fy nghlwb i ar y wefan?

Bydd – os ydych chi eisiau! Bydd hi’n hawdd i chi gyfrannu adroddiad, lluniau, poster a fideos am eich clwb neu gymdeithas ar y wefan. Gallwch hyd yn oed addasu adroddiad neu bwt byr ry’ch chi wedi’i greu eisoes ar gyfer platfformau eraill.

Sut galla i gyfrannu?

Cadwch lygad allan am weithdai, cyfarfodydd a sesiynau hyfforddiant Bro360 yn lleol trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol neu gofrestru i’n egylchlythyr, neu galwch heibio i’n stondin mewn digwyddiadau lleol dros yr haf. Gallwch gysylltu ag Ysgogwyr lleol Bro360 hefyd – Guto Jones yn ardal Arfon, a Daniel Johnson yng ngogledd Ceredigion.

Sut mae cysylltu â ni?

Ai dim ond straeon Cymraeg fydd ar y wefan?

Ie – un o amcanion y prosiect yw cryfhau newyddiaduraeth Gymraeg a chyfoethogi’r cynnwys Cymraeg sydd ar-lein. Ry’n ni am i bawb deimlo’n hyderus yn defnyddio’r Gymraeg sydd ’da nhw, gan gynnwys tafodiaith leol, heb orfod poeni am ddefnyddio Cymraeg ffurfiol neu anghyfarwydd.

Pa ardaloedd fydd yn cael gwefan leol?

Bydd gwefannau bro yn cael eu creu gan bobol yn ardaloedd Arfon a gogledd Ceredigion i ddechrau. Yna, rydym yn gobeithio bydd y syniad yn gallu cael ei gyflwyno ar draws Cymru gyfan yn y pen draw.

Ble mae ‘gogledd Ceredigion’?

Dyw’r ardal heb ei diffinio’n swyddogol ar unrhyw fap! Ond yn fras mae’n cynnwys y bröydd yn sir Ceredigion sydd i’r gogledd o Lanrhystud a Chwm Wyre, ardal y Mynydd Bach a Thregaron.

Beth fydd y cysylltiad â’r papur bro?

Nid ‘prosiect papurau bro’ yw hwn, ond byddwn yn cydweithio’n agos â’r papurau bro lleol er mwyn creu chwaer-wasanaethau fydd yn cefnogi ac yn ategu ei gilydd. Ni fydd y prosiect yn cymryd lle’r papurau bro.

Ai prosiect i roi papurau bro ar-lein yw hwn?

Na, nid nod y prosiect yw rhoi papurau bro ar-lein, ond yn hytrach creu gwasanaethau newyddion lleol newydd, digidol. Serch hynny, bydd y prosiect yn dilyn egwyddor y papurau bro o ysgogi cyfranwyr lleol i greu a rhannu eu straeon eu hunain, a’r gobaith yw creu’r un fath o chwyldro â’r un a grëwyd gan y papurau bro yng Nghymru yn y 70au a’r 80au. Bydd y gwefannau bro yn llwyfan i rannu newyddion ac unrhyw beth arall sydd o ddiddordeb yn lleol, a hynny’n aml-gyfrwng ac ar unwaith.

Ai straeon testun yn unig fydd i gael?

Nage wir! Bydd modd creu a rhannu pob math o gynnwys ar y gwefannau, gan gynnwys lluniau a fideo. Byddan nhw’n wefannau aml-gyfrwng a bywiog sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Beth yw ystyr ‘aml-gyfrwng’?

Mwy nag un cyfrwng – hynny yw, gall cynnwys gael ei greu fel lluniau, fideo, blog, pleidlais ddigidol, vlog, podlediad sain, cyfryngau cymdeithasol, fforymau ac ati. Nid un cyfrwng (e.e. ‘papur’) yn unig, ond sawl cyfrwng.

Pryd fydd y gwefannau yn mynd ar-lein?

Dros y misoedd nesaf byddwn yn casglu syniadau gan bobol er mwyn gweld beth hoffech chi ei gael ar eich gwefannau. Y nod yw cael fersiwn gychwynnol y gwefannau bro ar-lein yn ystod haf 2019.

A fydd cynnal gwefan fro yn lot o waith?

Gyda thîm bach o bobol leol brwd, ni fydd cynnal y wefan fro yn lot o waith nac yn faich ar neb. Y criwiau lleol fydd yn cyfrannu syniadau ar y dechrau ac yn cynnal y gwefannau yn y pen draw, ond yn ystod y tair blynedd nesa’ mae tîm Bro360 wrth law i ysgogi, galluogi a chefnogi pobol leol i gymryd rhan. Wrth i’r prosiect fagu momentwm bydd mwy o bobol yn cyfranogi felly bydd llai o waith i bob unigolyn.

Dwi’n adnabod rhywun allai fod ’da diddordeb. Sut gallan nhw gael gwybodaeth?

Gallwch ein dilyn ein cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael mwy o wybodaeth, a chofrestru i dderbyn ein egylchlythyr.

A fydd gwefannau yn cael eu creu ar gyfer ardaloedd y tu allan i ogledd Ceredigion ac Arfon?

Yn ystod 3 blynedd y prosiect peilot byddwn yn gweithio gyda chymdogaethau gogledd Ceredigion ac Arfon yn unig, ond byddem yn falch iawn clywed gan fröydd eraill er mwyn gweld a fydd hi’n bosibl cyflwyno’r syniad mewn rhannau eraill o Gymru yn y dyfodol.

Sut mae’r prosiect yn cael ei ariannu?

Mae’r prosiect peilot yma wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig tan 2022, a chaiff ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru trwy WEFO. Mae’r cyllid wedi’i warantu am y cyfnod hwnnw, beth bynnag fydd yn digwydd gyda Brexit.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i gyfnod y prosiect ddod i ben?

Erbyn 2022, y nod yw cael gwefannau sy’n blatfformau bywiog, diddorol a defnyddiol sy’n cael eu rhedeg gan y criwiau lleol, lle byddwn wedi datblygu modelau o’u gwneud yn hunangynhaliol yn ariannol.

Pwy sy’n gweithio i Bro360?

Pobol yn y bröydd (chi!) yw cynhwysyn mwyaf gwerthfawr Bro360! I’ch helpu ar hyn y daith mae gennym dîm cyflogedig sydd yma i’ch hysgogi, eich galluogi a’ch cefnogi. Yr Ysgogwyr lleol yw Daniel Johnson yng ngogledd Ceredigion a Guto Jones yn Arfon. Lowri Jones yw Cydlynydd Bro360 ac Owain Schiavone yw Cyfarwyddwyr cynllun. Mae Bro360 yn brosiect Cwmni Golwg Cyf.

Dwi ddim yn hyderus yn fy sgiliau Cymraeg. A fyddwn yn gallu cyfrannu straeon Saesneg?

Er mae uniaith Gymraeg fydd y gwefannau, dyw safon eich Cymraeg ddim yn hollbwysig. Gallech chi gyfrannu mewn ffyrdd eraill, er enghraifft postio fideo neu galeri o luniau gyda chwpwl o frawddegau. Ry’n ni’n awyddus i bawb ddefnyddio’r Gymraeg sydd ’da nhw, a datblygu eu hyder.

Dwi’m yn gallu sgwennu Cymraeg swish. Fydd hyn yn broblem?

Na fydd! Bydd y gwefannau bro yn blatfform i bawb ddefnyddio’r Gymraeg y maen nhw’n gyffyrddus yn ei defnyddio, yn enwedig iaith eu bro. Defnyddiwch eich tafodiaith â balchder!

Mae newyddion lleol yn cael ei rannu’n barod ar Facebook, Instagram ac ati, sy’n gyfryngau poblogaidd. Pam bod angen cyfrwng arall?

Er bod hynny’n hollol wir, nid yw pawb yn aelod o’r cyfryngau hynny felly nid yw’r wybodaeth yn cyrraedd pawb yn y fro. Mae’n bosib nad ydych chi’n gweld y rhan helaeth o newyddion fyddai o ddiddordeb i chi ar Facebook, er enghraifft, gan mai’r cwmni hwnnw sy’n penderfynu beth mae pawb yn ei weld. Bydd gwefannau lleol Bro360 yn blatfform agored a hygyrch i bawb gyfrannu ato a’i weld.

Sawl gwefan fydd pob ardal yn eu cael?

Bydd hynny i fyny yn llwyr ac yn hollol i bobol y bröydd yn Arfon a gogledd Ceredigion! Sut fyddech chi’n diffinio eich bro?

A fydd cysylltiad rhwng gwefannau’r gwahanol ardaloedd?

Mae hynny i fyny i’r bobol leol fydd yn llywio pethau. Gall y gwefannau fod yn hollol annibynnol neu gallai fod cysylltiad agos rhyngddynt. Un elfen gyson ym mhob gwefan fydd ei gysylltiad â gwasanaeth newyddion cenedlaethol annibynnol golwg360 – bydd straeon lleol perthnasol ar y gwasanaeth hwnnw’n ymddangos ar y gwefannau bro.

Oes rhaid defnyddio technoleg?

Prosiect digidol yw hwn – bydd gwefannau a chyfryngau cymdeithasol yn rhan annatod o’r cyfan. Os nad ydych yn gyfforddus yn defnyddio mathau penodol o dechnoleg, bydd hyfforddiant ar gael am ddim i’ch helpu.

Pa fath o hyfforddiant fydd ar gael?

Gall tîm Bro360 gynnig hyfforddiant ar bob math o elfennau digidol, o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Facebook, Twitter a Snapchat yn effeithiol, i gyfrannu eitem i’r gwefannau ar system WordPress, i olygu fideos, sgwennu blogs a chynhyrchu podlediadau. A mwy!

Ydy’r hyfforddiant am ddim?

Ydy! Cysylltwch i ddweud pa hyfforddiant sydd ei angen arnoch.

Sut mae atal pobol rhag rhoi pethau anaddas neu anweddus ar y gwefannau?

Bydd modd defnyddio systemau a haenau golygyddol i atal unrhyw ddeunydd anaddas rhag ymddangos ar y gwefannau bro, a gall tîm drafod yr anghenion hyn gyda’r grwpiau lleol.

Faint o waith fydd ‘golygu’ y gwefannau?

Mae hynny’n rhywbeth i’r bobol sy’n llywio pob gwefan ei benderfynu – gallai’r patrwm amrywio’n fawr o un wefan i’r llall, a does dim rhaid cael elfen olygyddol o gwbl. Os byddwch yn penderfynu bod angen hael olygyddol gallwn drafod yr opsiynau sydd ar gael a gallwch chi benderfynu beth sy’n eich siwtio chi, heb greu gormod o faich ar neb.

Pa effaith y gallai’r prosiect yma ei chael?

  • cryfhau cymdogaethau, a’u galluogi i weithredu drostyn nhw eu hunain
  • cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar y we, a rhoi hwb i hyder pobol i ddefnyddio’r Gymraeg sydd ganddynt
  • gwella sgiliau digidol pobol
  • cryfhau’r ymdeimlad o berthyn i’r fro leol.